Internkontroll elektro

Som boligeier eller eiendomsbesitter er du selv ansvarlig for det elektriske anlegget ditt og at det utføres kontroll, heretter kalt internkontroll elektro. For næringsvirksomhet plikter den som er ansvarlig for virksomheten og sørge for at det innføres og utøves internkontroll elektro ref. Internkontrollforskriften.

Internkontroll elektro

For privatpersoner anbefales ettersyn av det elektriske anlegget utført av autorisert elektrofirma minimum hvert 5. år. Dette er spesielt viktig på eldre elektriske anlegg. De fleste forsikringsselskaper gir rabatt dersom boligeier har avtale med en sertifisert el kontrollør.

EL-PROFFEN kan ivareta ditt elektriske anlegg. Vi har systemer og kompetanse til å gjennomføre internkontroll elektro.

EL-PROFFEN sitt system for internkontroll elektro

Hva kan du gjøre for å sikre deg bedre mot ulykker og skader av elektrisk årsak?

Som ikke-faglært har du bare lov til å gjøre mindre arbeider på eget elektrisk anlegg.

Her kan du lese mer om hva du har lov til å gjøre